Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Informácie o katedre / História katedry

História katedry

Z HISTÓRIE KATEDRY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych školách, ako aj starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách, je okrem materiálnych podmienok ovplyvňovaná najmä kvalifikačnými predpokladmi pedagogických pracovníkov.

Zo štatistického zisťovania z rokov 1994-1995 vyplýva, že v špeciálnych školách spĺňalo kvalifikačné predpoklady len 43,26% učiteľov a vychovávateľov. Najnepriaznivejšia situácia bola vo východoslovenskom regióne (Prešovský a Košický kraj), kde kvalifikačné predpoklady spĺňalo iba 17% pedagogických pracovníkov.

Uvedené skutočnosti interpretujeme nasledujúcimi dôvodmi. Prvým z nich bolo donedávna monopolné postavenie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako jedinej fakulty na Slovensku, ktorá pripravovala špeciálnych pedagógov, ale ktorá nestačila pokryť prirodzený úbytok takto kvalifikovaných pracovníkov, ktorí po čase opúšťali špeciálne školy z rôznych príčin, napr. rodinných, zdravotných či finančných. Druhým dôvodom bola excentrická poloha Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, s ňou spojené vyššie finančné požiadavky na štúdium, ako aj iné ťažkosti, v dôsledku ktorých sa zaujímalo o štúdium špeciálnej pedagogiky z nášho regiónu menej uchádzačov. Keď k tomu priradíme aj fakt, že jeho absolventmi boli väčšinou ženy, nemôžeme sa čudovať, že mnohé z nich sa po ukončení vysokoškolského štúdia nevrátili späť do svojho regiónu. Dôvod bol prozaický – našli si vhodné zamestnanie v Bratislave či v jej okolí alebo si tam založili svoje rodiny. Tretím dôvodom nedostatku a nekvalifikovanosti pedagogických pracovníkov v špeciálnom školstve v našom regióne je aj počet špeciálnych škôl a počet žiakov v nich prevyšujúci počty v regiónoch západného a stredného Slovenska. Svoj podiel na tom majú aj rómski žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých je vo východoslovenskom regióne najviac a zároveň je z ich radov zastúpenie detí so zdravotným postihnutím najpočetnejšie.
Naznačeným problémom vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna pedagogika na východe Slovenska sa po roku 1989 začala aktívne zaoberať Katedra pedagogiky pre 1. stupeň základnej školy (ZŠ) Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod vedením PhDr. Jána Vargu, CSc. Najprv to bolo zaradenie prehlbovaného štúdia logopédie v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ od školského roka 1991/1992. Po dvojročnom experimentálnom overovaní, ale aj po kritických pripomienkach Slovenskej asociácie logopédov k forme a obsahu štúdia, sa nadviazala spoluprácu s vedúcim Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave prof. PhDr. Viktorom Lechtom, CSc. Jej výsledkom bolo pretransformovanie prehlbovaného štúdia logopédie na nový študijný odbor s názvom školská logopédia, ktorý začali študovať najprv študenti prehĺbeného štúdia logopédie v kombinácii s učiteľstvom pre 1. stupeň ZŠ od letného semestra školského roku 1992/1993. Prvými externými učiteľmi logopédie boli počas prvých dvoch rokov (od roku 1991 do roku 1993) PhDr. Pavol Sabadoš, bývalý dlhoročný riaditeľ Základnej školy pre nepočujúcich a nedoslýchavých v Prešove a PhDr. Ladislav Pribula, pracovník Metodického centra v Prešove. Prečo bola prvým špeciálnopedagogickým odborom na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach práve školská logopédia? Odpoveď je jednoznačná.
Pretože v tomto období sa zaznamenal zvýšený nárast výskytu narušenej komunikačnej schopnosti u žiakov ZŠ, čo mimochodom pretrváva dodnes. Do základných škôl prichádza približne 40% detí s hatlavosťou, 3 – 5% dyslektikov, výskyt narušeného vývinu reči sa odhaduje na 7%. K ďalším údajom patrí aj to, že 40 – 60% detí v predškolskom veku má rečové deficity, čo v školskom veku vyžaduje ich špeciálne vzdelávanie. Už počas pôsobenia externých pracovníkov na fakulte sa vynárala potreba prijať na Katedru pedagogiky pre 1. stupeň ZŠ na PF v Prešove UPJŠ v Košiciach interného pracovníka – logopéda. Preto v máji 1991 vedúci katedry PhDr. Ján Varga, CSc., požiadal o pridelenie jedného pracovného miesta, ktoré bolo obsadené na základe výberového konania – konkurz sa konal dňa 3. apríla 1992, do ktorého sa prihlásili: Ján Besterci, učiteľ Osobitnej školy v Moldave nad Bodvou; PaedDr. Miroslava Nováková, špeciálna pedagogička Pedagogicko-psychologickej poradne v Košiciach; Mgr. Kvetoslava Orlovská, učitel'ka ZŠI pre sluchovo postihnutých v Prešove. Keďže žiaden z uchádzačov nebol v konkurze úspešný, bolo vypísané nové výberové konanie, ktoré sa konalo dňa 30. novembra 1992, do ktorého sa prihlásili: Ján Besterci, PaedDr. Ondrej Matuška a Dr. Bunová. Konkurznou komisiou úspešne prešiel PaedDr. Ondrej Matuška, ktorý nastúpil do zamestnania od 15. februára 1993, ale len na tretinový úväzok, pretože v tom čase bol riaditel'om ZŠI pre sluchovo postihnutých v Lučenci; na plný pracovný úväzok bol prijatý až od 1. februára 1997. Odborným garantom štúdia školskej logopédie bol prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc., ktorý externe pracoval na Pedagogickej fakulte v Prešove od 15. februára 1994 do 30. júna 1996. Zo zdravotných dôvodov ho od 15. októbra 1996 vystriedala doc. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, CSc., tiež z Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Na výchove a vzdelávaní budúcich školských logopédov sa podieľal aj prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc., ako externý zamestnanec od 1. septembra 1995.
Aktivity katedry pedagogiky 1. stupňa ZŠ v oblasti špeciálnej pedagogiky v tom čase neustávali, a to vzhľadom na potreby východoslovenského regiónu, ako aj na odporúčanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktoré bolo skonkretizované v materiáli Opatrenia na zvýšenie kvalifikačnej úrovne pedagogických pracovníkov v špeciálnom školstve, ktorý spracovali A. Makovinská a A. Antušeková z odboru špeciálneho školstva. Katedra už pod vedením doc. PhDr. Jozefa Šperku, CSc., plánovala otvoriť nový odbor pedagogika mentálne postihnutých (psychopédia) v školskom roku 1994/1995, čo sa však nepodarilo aj napriek vynaloženému úsiliu vtedajšieho dekana Pedagogickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Zdenka Hochmutha, CSc. a prodekanky PhDr. Zuzany Stanislavovej, CSc., ako aj členov nasledujúceho vedenia fakulty, najmä PaedDr. Jozefa Pavelku, CSc. a PhDr. Milana Daráka, CSc. Táto snaha bola nereálnou iba z jedného dôvodu, ktorý spočíval v tom, že v školskom roku 1994/1995 sa nepodarilo získať na katedru docenta ako odborného garanta študijného programu pedagogika mentálne postihnutých. To sa podarilo až v roku 1996, kedy prichádza na katedru (od 1. mája) doc. PhDr. Ema Kollárová, CSc., a od školského roku 1996/1997 sa otvára prvý ročník spomínaného programu špeciálnopedagogického štúdia.
Katedra pedagogiky 1. stupňa ZŠ pod vplyvom špeciálnopedagogických aktivít začala meniť svoj charakter a koncom roka 1996 už pod vedením PhDr. Milana Portika, CSc., zmenila svoj názov na katedru elementárnej a špeciálnej pedagogiky. Súčasne bol na katedru prijatý špeciálny pedagóg – psychopéd Mgr. Miloš Kollár (od 16. apríla 1997) a vyučovanie špeciálnopedagogických predmetov v rámci tejto katedry zabezpečovalo oddelenie špeciálnej pedagogiky, ktoré viedol PaedDr. Ladislav Horňák, CSc. Zavŕšenie snáh prípravy učiteľov na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami videla katedra elementárnej a špeciálnej pedagogiky v otvorení ďalšieho študijného programu pedagogika psychosociálne narušených (etopédia) v školskom roku 1998/1999, čo ovplyvnilo aj vznik samostatnej katedry špeciálnej pedagogiky a jej profiláciu tak, aby mohla na vysokej odbornej úrovni zabezpečovať náročné úlohy v oblasti vysokoškolskej prípravy špeciálnych pedagógov. Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty PU v Prešove vznikla dňa 1. 1. 1999 odčlenením od Katedry elementárnej a špeciálnej pedagogiky PF PU, čo umožnilo postupné sprístupnenie nových študijných programov špeciálnej pedagogiky so zreteľom na dlhodobé požiadavky orgánov a organizácií, zainteresovaných do činnosti škôl a školských zariadení vo východoslovenskom regióne, ktoré súviseli s riešením problému nepriaznivého stavu v kvalifikovanosti pedagógov pôsobiacich v starostlivosti o osoby s postihnutím a narušením.

V súčasnosti je Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove vedecko-pedagogickým pracoviskom, ktoré už má svoje pevné miesto v univerzitnej štruktúre na východe Slovenska. V súčasnosti Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v oblasti pedagogickej činnosti zabezpečuje vysokoškolskú prípravu študentov pre učiteľstvo špeciálnych škôl v troch programoch štúdia: 1. pedagogika mentálne postihnutých (psychopédia) – v bakalárskom a magisterskom stupni, 2. pedagogika psychosociálne narušených (etopédia) – v bakalárskom a magisterskom stupni, 3. učiteľstvo praktickej profesijnej prípravy mentálne postihnutých – v bakalárskom stupni. V minulosti k nim patril aj študijný program školská logopédia, ktorý postupne zanikol (zostal len program klinická logopédia na PF UK Bratislave), čo považujeme za nedostatok, pretože jeho význam nachádzame v tom, že v kombinácii s učiteľstvom pre 1. stupeň ZŠ poskytoval svojim absolventom široké možnosti ich uplatnenia v rezorte školstva.

Študijný odbor špeciálna pedagogika so špecializáciou pedagogika mentálne postihnutých bol prvýkrát v histórii PF PU v Prešove zavedený v školskom roku 1996/1997. Vznikol ako dôsledok dovtedajšieho dlhodobo pretrvávajúceho nepriaznivého stavu vysokej nekvalifikovanosti učiteľov a vychovávateľov v sieti škôl a zariadení pre mentálne postihnuté deti a mládež. Najprv sa študoval ako 5-ročné magisterské štúdium (denné i externé), dnes sa študuje ako 3-ročné bakalárske a 2-ročné magisterské štúdium (denné i externé), absolventi ktorého získavajú spôsobilosť vyučovať žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých ročníkoch špeciálnej základnej školy (predtým osobitnej a pomocnej školy) alebo v špeciálnych triedach základných škôl. V odbore sa zaviedlo sa aj 2-ročné rozširujúce štúdium pre učiteľov so spôsobilosťou vyučovať v špeciálnych základných školách a základných školách.

V špecializácii pedagogika psychosociálne narušených išlo najprv o 5-ročné magisterské denné štúdium. Táto špecializácia sa študovala v kombinácii s jedným predmetom, ktorý študenti študovali na iných fakultách PU v Prešove. Štúdium tohto odboru sa organizovalo ako medzifakultné, čo ovplyvňovalo aj otváranie študijných kombinácií v závislosti od spolupráce s inými fakultami. V školskom roku 2001/2002 jestvoval jeden ročník (4.) v špecializácii pedagogika psychosociálne narušených v kombinácii so slovenským jazykom (na Filozofickej fakulte PU) a jeden ročník (3.) v kombinácii s technickou výchovou (na Fakulte humanitných a prírodných vied PU). V súčasnosti sa odbor pedagogika psychosociálne narušených študuje len na PF PU v Prešove spolu s predškolskou a elementárnou pedagogikou ako 3-ročné bakalárske a 2-ročné magisterské štúdium (denné i externé). Absolventi tohto štúdia získavajú spôsobilosť vychovávať a prevychovávať deti a mládež v reedukačných centrách, diagnostických centrách, liečebno-výchovných sanatóriách, detských domovoch a vyučovať žiakov v školách pri týchto špeciálnych výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v špeciálnych triedach ZŠ.

Okrem toho sa zaviedlo aj 2-ročné rozširujúce štúdium pre učiteľov so spôsobilosťou vyučovať žiakov s poruchami správania v základných školách. Ostatná špecializácia učiteľstvo praktickej profesijnej prípravy mentálne postihnutých (3-ročné bakalárske externé štúdium) pripravuje učiteľov na výučbu odborného výcviku a odborných predmetov v špeciálnych školách. Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU pomáha aj pri príprave učiteľov pre primárne vzdelávanie, najmä výučbou predmetu základy špeciálnej pedagogiky, ale aj iných povinne voliteľných a odporúčaných špeciálnopedagogických predmetov. Pracovníci katedry sú tiež zapojení do aktivít v rámci ďalšieho vzdelávania špeciálnych pedagógov (napr. v realizácii 2. atestačnej skúšky pedagogických pracovníkov). Na Katedre špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove po odchode garantky odboru doc. PhDr. E. Kollárovej, CSc., v roku 2004 preberá garanciu nad odborom špeciálna pedagogika prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. Internými zamestnancami katedry sú učitelia: doc. PaedDr. B. Hlebová, PhD., doc. PaedDr. L. Horňák, PhD., PaedDr. S. Mandzáková, PhD., Mgr. T. Dubayová, PhD., Mgr. J. Hučík, PhD., Mgr. J. Žolnová, PhD., PhDr. T. Čekanová, PaedDr. L. Hrebeňárová. Na vysokoškolskej príprave študentov sa podieľajú aj učitelia – špeciálni didaktici z iných katedier PF PU v Prešove (doc. PaedDr. I. Šebeňová, PhD., PaedDr. K. Košalová, PhD., Mgr. A. Sedláková, PhD.), ako aj externí zamestnanci: MUDr. J. Kovaľ, PhD., MUDr. M. Motýľová, MUDr. M. Štofčíková, JUDr. Z. Molokáčová, Mgr. M. Ligday a Mgr. J. Tutoky. Na katedre v súčasnosti pôsobí aj interná doktorandka Mgr. J. Štvartáková. Úspechom odborných snáh katedry je akreditovanie doktorandského štúdia v odbore 1.1.6 špeciálna pedagogika v roku 2008.

V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa členovia katedry angažujú ako riešitelia alebo oponenti grantových úloh a spolupracujú pri realizácii výskumných projektov s mimofakultnými pracoviskami doma i v zahraničí. Vo výskumných aktivitách dominujú tieto oblasti: školská integrácia a inklúzia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, efektívnosť prevýchovného procesu v reedukačných centrách, individuálny vzdelávací plán pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím a pre žiakov so ŠVVP v základných školách a špeciálnopedagogické poradenstvo pre rodičov a učiteľov žiakov so ŠVVP. Vytvorením širších riešiteľských kolektívov a zapájaním externých pracovníkov a absolventov štúdia, ako aj vytvorením náležitých materiálno-technických podmienok (v súčasnosti vznikajúce centrum pre vedu a výskum špeciálnej pedagogiky) sa Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove môže stať silnejším vedeckovýskumným pracoviskom. V minulosti sa zahraničné kontakty začali rozvíjať účasťou dvoch členov katedry vo výskumných projektoch medzinárodného charakteru (Open Society Institute a Nadácia škola dokorán so zameraním na reintegráciu rómskych žiakov a Britsko-slovenský vzdelávací projekt so zameraním na integráciu sluchovo postihnutých).

Doteraz sa uskutočnili zahraničné kontakty s univerzitou Edge Hill Ormskirk vo Veľkej Británii, udržiava sa spolupráca s Pedagogickou fakultou Palackého univerzity v Olomouci a vznikajú nové bilaterálne dohody (s Univerzitou Jana Amosa Komenského v Prahe a s Masarykovou univerzitou v Brne). Do rámca ďalších aktivít patrí účasť členov katedry na mnohých medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch, ako aj participovanie vo vedeckých a organizačných výboroch. V nedávnej minulosti boli členovia katedry spoluriešiteľmi významných medzinárodných projektov, napr. Professional ethics as a part of professional competence of supporting professions (NIL - II -022 – d; 2009-2011), KIDS STRENGTHS: Kids in the Context of Mental Vulnerability (2009-1-AT-LEO05-01199; 2009-2011). V súčastnosti sa pripravujú ďalšie medzinárodné projekty, na ktorých katedra intenzívne spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami z Turecka (Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü) a Portugalska (Universidade do Minho, Braga). Na vysokoškolskej príprave študentov – špeciálnych pedagógov sa v rámci absolvovania exkurzie a špeciálnopedagogickej praxe významnou mierou podieľajú aj mnohé špeciálne školy a špeciálnopedagogické zariadenia z Prešovského a Košického kraja. Recipročne sa členovia katedry a študenti zúčastňujú aj na rôznych podujatiach, ktoré tieto inštitúcie organizujú.

Členovia katedry tiež intenzívnejšie spolupracujú s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove, s Múzeom špeciálneho školstva v Levoči a s poradenskými zariadeniami. Štúdium špeciálnej pedagogiky na Katedre špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove poskytuje absolventom teoretické vedomosti, zručnosti a spôsobilosti vykonávať špeciálnopedagogickú diagnostiku, tímovo pracovať s odborníkmi zúčastnenými v celkovej starostlivosti o osoby s mentálnym postihnutím a psychosociálnym narušením. Avšak aplikovať teoretické poznatky do psychopedickej a etopedickej praxe, poskytovať poradenskú pomoc rodičom a vykonávať osvetovú činnosť v otázkach starostlivosti o osoby s mentálnym postihnutím či psychosociálnym narušením musia budúci špeciálni pedagógovia už sami, čo bude ich ďalším krokom do neľahkej, no zaujímavej a spoločensky veľmi prospešnej práce. Absolventi odboru sú nepochybne nielen našou nádejou, ale aj istotou na zlepšenie stavu a úrovne odbornej vzdelanosti učiteľov špeciálnych základných škôl, vychovávateľov v internátoch, kluboch a domovoch sociálnych služieb, resp. konzultantov, metodikov a organizačných pracovníkov v oblasti služieb, ktoré sa zabezpečujú pre osoby s mentálnym postihnutím a psychosociálnym narušením.


Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by