Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Novinky

Novinky

 • 08.05.2018

  Snoezelen - jednodňové odborné školenie

  Vážení kolegovia, milí študenti, ponúkame Vám možnosť, zúčastniť sa jednodenného odborného školenia, ktoré je zamerané na získanie teoretických, filozofických a historických východísk Snoezelenu, možnostiach uplatnenia Snoezelenu v práci s vybranými cieľovými skupinami, tiež na oblasť jeho využitia a neurofyziologicke východiská.
  Viac informácií o tejto akcii nájdete na: www.i-psychologia.sk/view-4212.php

 • 10.03.2018

  Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education

  Vážení študenti,

  dávame Vám do povedomia novú webovú stránku vedeckého recenzovaného časopisu Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, ktorý je tematicky zameraný na oblasť špeciálnej pedagogiky s interdisciplinárnym prienikom do hraničných vedných odborov (liečebná pedagogika, humánna defektológia), pomocných vied (patobiológia, patopsychológia, sociálna patológia) a súvzťažných vedných disciplín (semiotika, informatika, lingvistika) špeciálnej pedagogiky, a to z hľadiska teórie a výskumu špeciálnopedagogických javov a procesov, ako aj z hľadiska edukácie detí, mládeže a dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj v školskej integrácii a inklúzii.

  Neváhajte, pozrite si archív časopisu a nahliadnite k odborným článkom, prostredníctvom ktorých získate množstvo zaujímavých, nových a odborných informácií z odboru špeciálnej pedagogiky.

  Viac informácií nájdete na stránke: www.studiezospecialnejpedagogiky.sk/studie-zo-specialnej-pedagogiky/o-casopise/

 • 10.10.2017

  Stimulačný program pre deti z rómskeho prostredia prvkami Feuersteina

  Vzdelávací odborný seminár Stimulačný program pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia prvkami z Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Kedy: 28. 10. 2017 Kde: Partizánske Vzdelávací kurz je diferencovaný na dve časti: V prvej časti pod vedením Doc. PhDr. Kozubíka, PhD. analyticky odkryjeme symptomatológiu sociálneho znevýhodnenia z jej kvalitatívnej roviny. Druhá časť je praktická inštruktáž k stimulačnému programu pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia, ktorého autorkou je Mgr. Svetlana Síthová. Program pozostáva zo 4 stretnutí (ktoré sú obsahom JEDNOrázového kurzu). Všetky činnosti sú zamerané na rozvíjanie sociálnych a osobnostných kompetencií detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, vo veku 5 až 10 rokov, prostredníctvom Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Vhodné je situovať program priestorov MŠ/ZŠ, komunitného centra, alebo poradenského zariadenia. Forma práca v programe je skupinová. Metódy a formy práce v sebe integrujú dlhoročné a praxou overené stratégie. Cieľová skupina: sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg,psychológ, vychovávateľ, pedagóg, študenti daných odborov Viac informácií ako aj prihlášku na odborný seminár nájdete na stránke: http://www.i-psychologia.sk/view-3693.php

 • 20.09.2017

  Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko

  Milí študenti, ponúkame Vám zaujímavé čítanie autorky por. PhDr. Ľudmila Húsková s nazvom Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko. 
  Celý článok nájdete na: prohuman.sk/pedagogika/sikanovanie-v-skolskom-prostredi-a-jeho-trestno-pravne-hladisko

 • 20.09.2017

  Harmonogram na akademický rok 2017/2018

  Vážení študenti, dávame Vám do pozornosti nový HARMONOGRAM na akademický rok 2017/2018. 

  Nájdete ho v dolnej časti tohto odkazu: www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/studenti/informacie-pre-studentov/

  Prajeme veľa študijných úspechov!!!

  Konzultačné hodiny členov KATEDRY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY budú zverejnené v najbližšej dobe!

1 2 3 4 5

Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by