Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Publikácie / Rozvíjanie komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v inklúzii

Publikácie

 • Rozvíjanie komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v inklúzii

  Cieľom vysokoškolskej učebnice Rozvíjanie komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v inklúzii (2015) bolo pripraviť pre študentov pedagogických fakúlt teoretický i praktický učebný manuál na skvalitnenie ich pregraduálnej prípravy na profesiu učiteľa žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia edukovaných v súčasných podmienkach školskej integrácie a inklúzie. Koncepčne vysokoškolská učebnica pozostáva z dvoch kľúčových kapitol s jasne formulovanými nadobudnutými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami, ktoré si môžu študenti overiť v záverečných otázkach a úlohách na vypracovanie. V prvej kapitole pod názvom Inkluzívno-edukačný koncept rozvíjania komunikačnej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v primárnom vzdelávaní autorky teoreticky i prakticky zdôvodňujú filozofiu inkluzívnej edukácie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v primárnom vzdelávaní, a to na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry v 4. ročníku základnej školy so zameraním na stratégie stimulujúce komunikačnú kompetenciu žiakov vo vybranej forme kooperatívneho vyučovania - projektové vyučovanie. V druhej kapitole pod názvom Determinanty rozvíjania čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v školskej inklúzii v primárnom vzdelávaní autorky objasňujú zákonitosti vývinu čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ako aj vzájomné súvislosti a vzťahy medzi kognitívnymi funkciami, ktoré ovplyvňujú úroveň čitateľskej kompetencie s odporúčanými námetmi na jej stimuláciu, a to na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry v 4. ročníku základnej školy.

  Podrobnosti
  • Počet strán: 120 strán
  • Väzba: brožovaná väzba
  • Jazyk: slovenský jazyk
  • ISBN: 978-80-555-1356-0
  • Rok vydania: 2015

  Citácia
  HLEBOVÁ, B., ĎORĎOVIČOVÁ, J.: Rozvíjanie komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v inklúzii. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2015.120 s. ISBN 978-80-555-1356-0.

1 2 3 4 5

Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by