Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Informácie o katedre / Špeciálny pedagóg: časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax

Špeciálny pedagóg: časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax

Vedecký časopis Špeciálny pedagóg - časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax vychádza od roku 2017 pod novým názvom Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education a je dostupný na internete: www.studiezospecialnejpedagogiky.sk/studie-zo-specialnej-pedagogiky/

Časopis je zameraný na oblasť výchovy, vzdelávania a starostlivosť o deti, mládež a dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ponúka vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom i čitateľskej verejnosti priestor na publikovanie vedeckých, odborných a metodických štúdií, recenzií, informácií a ďalších aktualít, ktoré súvisia so súvzťažnými a hraničnými vednými odbormi i pomocnými vedami špeciálnej pedagogiky, ako aj so špeciálnopedagogickou edukáciou detí, mládeže a dospelých v špeciálnych, ale aj v inkluzívnych podmienkach nielen na Slovensku. Vychádza vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove od roku 2012.

Štruktúra časopisu:
1. teoretické a vedeckovýskumné štúdie,
2. špeciálnopedagogická prax,
3. rozhovory a diskusie (profily a portréty)
4. recenzie,
5. knižné novinky
6. odborné aktuality
7. pokyny pre prispievateľov.

Redakčná rada:
Dr. h. c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD., prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD., prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD., prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD., PhD., doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., doc. PhDr. Ľuba Končeková, CSc., doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD., doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., doc. PaedDr. Mária Podhájecká, PhD., doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., MUDr. Ján Kovaľ, PhD., PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D., PaedDr. Stanislava Lištiak Mandzáková, PhD., Mgr. Tatiana Dubayová, PhD., Mgr. Jana Kožárová, PhD.; Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D., Mgr. Aleksandra Mach, Ph.D., Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D.

Redakcia:
doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. (vedúca redaktorka); 
PaedDr. Lucia Hrebeňárová, Ph.D.; PaedDr. Stanislava Lištiak Mandzáková, PhD.; Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.; Mgr. Jana Kožárová, PhD.; Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D.; PhDr. Tatiana Čekanová; Mgr. Gabriela Felix

Kontaktné údaje:

Vydavateľ: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove
Adresa redakcie: Prešovská univerzita v Prešove,
Ulica 17. novembra 15, 080 01 Prešov
IČO 17 070 775
tel. +421 51 7470 530 (531, 532)
Periodicita: dvakrát ročne
Dátum vydania: 15. február, 15. október
Jazyk: slovenský, český, anglický, poľský

Webová stránka časopisu: 
ksp.pf.unipo.sk/sk/specialny-pedagog-casopis-pre-specialnopedagogicku-teoriu-a-prax/23

EV 4561/12
ISSN 1338-6670

Etické zásady publikovania

Adresa redakcie:
doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.
Katedra špeciálnej pedagogiky
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Ulica 17. novembra 15, 080 01 Prešov
e-mail: bibiana.hlebova@unipo.sk
tel. +421 51 7470 570

Archív

2016 roč.5. č. 2 
2016. roč. 5. č.1

2015, roč. 4, č.2
2015. roč. 4, č.1

2014, roč. 3, č. 2

2014, roč. 3, č. 1


2013, roč. 2, č. 2

2013, roč. 2, č. 1

2012, roč. 1, č. 2

2012, roč. 1, č. 1


Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by