Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Štúdium / Študijné programy

Študijné programy

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta

Profily absolventov a garantovanie študijných programov


AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Predškolská a elementárna pedagogika

Uplatnenie absolventa: pedagogický zamestnanec v materských školách, školských kluboch a centrách voľného času (učiteľ/ka materskej školy, učiteľ/ka materskej školy pri detských domovoch, pedagogický asistent, vychovávateľ/ka  v školských kluboch a centrách voľného času).

Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

Uplatnenie absolventa:
asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolských zariadeniach, v základných školách a v špeciálnych základných školách, ďalej učiteľ materskej školy, vychovávateľ v zariadeniach pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku (najmä školské kluby, centrá voľného času, školské zariadenia implementujúce Celodenný výchovný systém).

Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne  narušených

Uplatnenie absolventa:
1. pedagogický zamestnanec v materských školách, školských kluboch a centrách voľného času (učiteľ/ka materskej školy, učiteľ/ka materskej školy pri detských domovoch, pedagogický asistent,  vychovávateľ  v školských kluboch a centrách voľného času);
2. vychovávateľ/ka v špeciálnych výchovných zariadeniach (zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy), v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach (psychiatrické liečebne, zariadenia pre liečbu drogových závislostí a i.).

Špeciálna pedagogika 

Uplatnenie absolventa: vychovávateľ/ka v školských kluboch špeciálnych základných škôl, internátnych špeciálnych základných školách, detských domovoch a v špeciálnych výchovných zariadeniach (zariadenia výchovnej prevencie), zdravotníckych zariadeniach (psychiatrické liečebne, zariadenia pre liečbu drogových závislostí a i.), zariadeniach sociálnej starostlivosti a zariadeniach pre výkon trestu mladistvých. 


Špeciálna pedagogika so zameraním na pracovnú výchovu

Uplatnenie absolventa:
1. odborný zamestnanec pre prácu s deťmi, mládežou a dospelými
s postihnutím a narušením,
2. koordinátor pracovnej terapie v domovoch sociálnych služieb a zariadeniach zameraných na dennú starostlivosť o postihnutých a narušených, odborný zamestnanec so zameraním na pracovné činnosti realizované v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania.


AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Uplatnenie absolventa:
1. učiteľ/ka na úrovni primárneho vzdelávania (
absolvent so štátnou skúškou z anglického jazyka môže učiť anglický jazyk na primárnom stupni vzdelávania),

2. metodik pre oblasť primárneho vzdelávania,

3. špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť  výchovy a vzdelávania detí mladšieho školského veku.

 

Predškolská pedagogika

Uplatnenie absolventa:
1. manažér, riadiaci a organizačný pedagogický zamestnanec v materskej škole,

2. metodik pre oblasť predškolskej edukácie,

3. inšpektor pre oblasť predškolskej edukácie,

4. výskumný pracovník v oblasti predškolskej pedagogiky,

5. pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasť predškolská pedagogika,

6.  učiteľ v materskej škole.

 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne  narušených

Uplatnenie absolventa:
1. učiteľ/ka na primárnom stupni vzdelávania,

2. metodik pre oblasť primárneho vzdelávania,

3. špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť  výchovy a vzdelávania detí mladšieho školského veku,

4. učiteľ/ka  v škole  pri diagnostickom centre,  reedukačnom centre,  liečebno-výchovnom sanatóriu, v inštitúciách pre starostlivosť o deti s psychosociálnym narušením,

5. školský špeciálny pedagóg (pre prácu so žiakmi s poruchami správania, učenia, ADHD/ADD).Špeciálna pedagogika 

Uplatnenie absolventa: učiteľ/ka pre špeciálnu edukáciu žiakov s mentálnym postihnutím a psychosociálnym narušením a poradenský pracovník. 
 


AKREDITOVANÉ DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:


Špeciálna pedagogika

Uplatnenie absolventa: Absolvent je spôsobilý vykonávať samostatnú, koncepčnú a tvorivú vedeckovýskumnú činnosť v oblasti špeciálnej pedagogiky a edukačných technológií. K riešeniu aktuálnych vedeckovýskumných aspektov a problémov edukácie v danom odbore pristupuje na základe širších filozofických, sociálnych a pedagogicko-psychologických súvislostí vyúsťujúcich predovšetkým do ich didaktických aplikácií vzhľadom na spôsobilosť pôsobiť v oblasti vzdelávania a ďalšieho vzdelávania špeciálnych pedagógov. Predškolská a elementárna pedagogika

Uplatnenie absolventa: Absolvent je spôsobilý vykonávať samostatnú, koncepčnú a tvorivú vedeckovýskumnú činnosť v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky a v oblasti teórie vyučovania predmetov v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. K riešeniu aktuálnych vedeckovýskumných aspektov a problémov edukácie v danom odbore pristupuje na základe širších filozofických, sociálnych a pedagogicko-psychologických súvislostí vyúsťujúcich predovšetkým do ich didaktických aplikácií vzhľadom na schopnosť pôsobiť v oblasti vzdelávania a ďalšieho vzdelávania učiteľov predprimárnej a primárnej edukácie.

Viac informácií nájdete na www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/uchadzaci/moznosti-studia/ 


Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by