Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Nezaradené / Vedecká a výskumná činnosť

Vedecká a výskumná činnosť

Domáce projekty

- grantový projekt VEGA 1/0286/14 Behaviorálne a postojové atribúty sexuality mládeže s ľahkým mentálnym postihnutím v kontexte rizika a prevencie (vedúci projektu – PaedDr. Stanislava Lištiak Mandzáková, PhD., spoluriešitelia na PF PU - doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD., Mgr. Anna Semanová, PhD.), 2014 – 2016 
Anotácia projektu

- grantový projekt KEGA 035PU-4/2014 Zvyšovanie kvality pregraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov v kontexte inovatívnych trendov teórie a praxe (vedúci projektu  doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.; zástupca vedúceho projektu – doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD.; členovia riešiteľského kolektívu prof. PhDr. Mária Podhájecká, PhD., doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PaedDr. Lucia Hrebeňárová, Ph.D., PaedDr. Klaudia Košalová, PhD., PaedDr. Veronika Palková, PhD., Mgr. Tatiana Dubayová, PhD., Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., PhDr. Tatiana Čekanová, Mgr. Jana Kožárová, PhD., Mgr. Anna Semanová, PhD.), 2014  2016
Anotácia projektu

- grantový projekt APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach inklúzie (zodpovedná riešiteľka - Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.; spoluriešitelia - prof. PhDr. Mária Podhájecká, PhD., doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD., doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., PaedDr. Lucia Hrebeňárová, Ph.D., Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., PhDr. Tatiana Čekanová, PaedDr. Veronika Palková, PhD., Mgr. Jana Kožárová, PhD., Mgr. Jana Ďorďovičová, PhD., Mgr. Anna Semanová, PhD.), 2013  2016
Anotácia projektu

- grantový projekt KEGA 024PU-4/2013 Interdisciplinárne koncipovanie a aplikovanie edukačných programov pre deti s problémovým správaním (spoluriešitelia Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., PhDr. Tatiana Čekanová, Mgr. Jana Kožárová, PhD.), 2013  2015
Anotácia projektu

- grantový projekt VEGA 1/0769/13 Účinnosť špecifických pohybových reedukačných postupov na korekciu hyperkinetických porúch detí mladšieho školského veku
, (vedúci projektu doc. PaedDr. Chovanová Erika, PhD., spoluriešiteľka Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.), 2013 
 2015

- grantový projekt VEGA 1/0144/12 Axiologické aspekty rómskej literatúry pre deti a mládež na Slovensku, PF PU v Prešove (vedúca projektu doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.), 2012 
 2014

- grantový projekt VEGA 1/0153/12 Svetová literatúra pre deti a mládež v slovenskom preklade po roku 1960, PF PU v Prešove (spoluriešiteľka doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.), 2012 
 2014

- grantový projekt VEGA 1/0942/11 Zvyšovanie kvality života klientov s ťažším mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb, PF PU v Prešove (vedúci projektu 
 doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD., zástupkyňa projektu  PaedDr. Stanislava Mandzáková, PhD.), 2011 2013

- grantový projekt KEGA Profylaxia problémov s návykovými látkami v školách a zariadeniach psychopedického typu so zameraním na žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (hlavný riešiteľ prof. PaedDr. Jozef Liba, spoluriešitelia doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD., Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Mgr. Lucia Hrebeňárová, Mgr. Stanislava Mandzáková), 2005 – 2007

 
Zahraničné projekty

- NIL-II-022-d Professional ethics as a part of professional competence of supporting professions, (spoluriešitelia Mgr. Tatiana Dubayová, PhD., PaedDr. Lucia Hrebeňárová),
2009 – 2011

- 2009-1-AT-LEO05-01199 KIDS STRENGTHS: Kids in the Context of Mental Vulnerability (spoluriešitelia Mgr. Tatiana Dubayová, PhD., PaedDr. Lucia Hrebeňárová, Mgr. Ján Hučík, PhD., Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D.), 2008 – 2011
Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by